Resultados encontrados

Results 1-1 of 1

New mastoparan peptides in the venom of the solitary eumenine wasp eumenes micado [2019]

Konno, Katsuhiro; Kazuma, Kohei; Rangel, Marisa ; Stolarz-de-Oliveira, Joacir; Fontana, Renato; Kawano, Marii; Fuchino, Hiroyuki; Hide, Izumi; Yasuhara, Tadashi; Nakata, Yoshihiro
Toxins 2019 Mar;11(3):155