Toxicology in Vitro

Journal Title
Toxicology in Vitro
 
Abbreviated Title
Toxicol. In Vitro
 
Access Type
Acesso misto (aberto e restrito)
 
ISSN
0887-2333; 1879-3177
 
Publisher
Pergamon Press
 
City
Oxford
 
Country
England
 
FI
2.959